NATJEČAJ ZA DIREKTORA/DIREKTORICU TZ OPĆINE GRADAC

Temeljem odredbi čl. 18 st. 1 t.6 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (52/19 i 42/20), a sukladno čl.3 Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), Turističko vijeće Turističke zajednice općine Gradac donijelo je na svojoj sjednici od 24.2.2022. odluku kojom se provodi

 

N A T J E Č A J

ZA IZBOR DIREKTORA/DIREKTORICE

TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE GRADAC

 

Natječaj se raspisuje za radno mjesto: Direktor/Direktorica Turističke zajednice općine Gradac.

Broj izvršitelja: 1

Za direktora/direktoricu može biti izabrana osoba koja pored općih, treba zadovoljavati i posebne uvjete:

1. Završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij

2. Najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stručne spreme iz st.1 ovog stavka, ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu

3. Znanje jednog stranog jezika

4. Znanje rada na osobnom računalu

5. Položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana sklapanja ugovora o radu položiti stručni ispit

6. Izrađen prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice općine Gradac

Kandidatom prijavljenim na natječaj bit će smatrana samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete natječaja Prijava mora sadržavati:

1. Dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi)

2. Dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema,) potvrda ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz kojeg je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo

3. Prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice općine Gradac

4. Dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika

5. Preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu – ako je kandidat položio ispit

6. Dokaz da poznaje rad na računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje i trajanje kolegija informatike ili vlastoručno potpisana Izjava da poznaje rad na računalu

Svi dokazi, odnosno prilozi prijavi mogu se podnijeti u neovjerenoj preslici, a po potrebi, od kandidata se može zatražiti i predočenje izvornika.

Prijave se šalju poštom (s naznakom: za natječaj – ne otvarati) na adresu: TZO Gradac, S. Radića 1, 21330 Gradac ili osobno u uredu knjigovodstva TZO Gradac, svakim radnim danom od 07:30h – 11:30h.

Rok za podnošenje prijava je 11.3.2022. Prijave poslane nakon tog datuma neće se ni razmatrati.

Izborno povjerenstvo Turističke zajednice općine Gradac može kandidate koji ispunjavaju potrebne uvjete pozvati na intervju.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici www.gradac.hr 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.