STATUT TZ općine Gradac

Na temelju članka 12. i članka 15. stavak 1. Zakona o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 152/08) te članka 22. Statuta Turističke zajednice općine Gradac Skupština turističke zajednice općine Gradac uz prethodnu suglasnost Ministra turizma, na sjednici održanoj dana 15.12.2017. godine, donijela je:

 

S T A T U T

Turističke zajednice općine G R A D A C

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Turistička zajednica općine Gradac (u daljnjem tekstu: Zajednica) je pravna osoba čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim neposredno povezanim djelatnostima sa područja Općine Gradac. Zajednica se smatra osnovanom danom stupanja na snagu ovog Statuta, a svojstvo pravne osobe stječe danom upisa u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma. Prava i obveze Zajednice utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Statutom.

 

Članak 2.

Turistička zajednica općine Gradac pravni je sljednik Turističke zajednice općine Gradac upisane u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma list broj 392, stranica A, upisni broj 129 (klasa 334-03/94-03/155, urbroj:529-02/95-0004) od 19.travnja 1995. godine.

 

Članak 3.

Naziv Zajednice je : “Turistička zajednica općine Gradac“.

Skraćeni naziv je “TZO Gradac“.

Sjedište zajednice je u Gradcu.

 

Članak 4.

Zajednica ima pečat okruglog oblika, s nazivom i sjedištem “Turistička zajednica općine Gradac” promjera 30 mm. Žig Zajednice je četvrtastog oblika promjera 47x18 mm, a sadrži sjedište Zajednice, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datuma primitka pisama. Žig se koristi za svakodnevno poslovanje Zajednice. Svaki pečat i žig imaju redni broj. O broju pečata i žiga, načinu korištenja, te osobama koje su odgovorne za njihovo čuvanje odlučuje direktor Turističkog ureda.

 

Članak 5.

Zajednica ima svoj znak. O sadržaju i obliku znaka odlučuje Skupština turističke zajednice, a na prijedlog Turističkog vijeća. O načinu korištenja znaka odlučuje direktor Turističkog ureda.

 

Članak 6.

Zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se prava utvrđuju razmjerno visini udjela pojedinog člana u prihodu Turističke zajednice.

 

Članak 7.

Zajednica ima stručnu službu za obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće Zajednice (u daljnjem tekstu: Turistički ured).

 

Članak 8.

Rad Zajednice je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan ovim Statutom.

 

Članak 9.

Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti.

Iznimno, Zajednica u svom djelovanju može obavljati slijedeće gospodarske djelatnosti:

1. upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane županije,

2. organizirati manifestacije i priredbe,

3. objavljivati komercijalne oglase na svojim promotivnim materijalima,

4. prodavati suvenire, turističke karte i vodiče, osim vlastitog promotivnog materijala.

 

II. ZADAĆE ZAJEDNICE

Članak 10.

Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda područja Zajednice i razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda područja Zajednice, a osobito zaštite okoliša, Zajednica ima, osobito, slijedeće zadaće:

1. promocija turističke destinacije na razini općine samostalno i putem udruženog oglašavanja,

2. upravljanje javnom infrastrukturom danom na upravljanje od strane općine,

3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općine,

4. sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,

5. poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,

6. izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou općine,

7. poticanje i sudjelovanje u uređenju općine u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,

8. redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,

9. izdavanje turističkih promotivnih materijala,

10. obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,

11. poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih,sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,

12. koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,

13. poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,

14. poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,

15. vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,

16. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području općine,

17. provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista,

18. poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,

19. organizacija, provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine sukladno smjernicama Skupštine Zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Zajednice,

20. ustrojavanje jedinstvenog turističkog informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,

21. sudjelovanje u provedbi programa i akcijama turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije,

22. Zajednica može biti članom međunarodnih Turističkih organizacija na temelju posebne odluke Turističkog vijeća HTZ-a.

 

III. ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

 

Članak 11.

Zajednica ima obvezatne , počasne i dragovoljne članove.

 

1. Obvezatni članovi

Članak 12.

Obvezatni članovi Zajednice su sve pravne i fizičke osobe, koje na području općine imaju sjedište ili podružnicu, pogon i sl. (u daljnjem tekstu:poslovna jedinica) i koje ostavruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti.

Odredbe stavka 1. ovog članka primjenjuju se i na podružnice, predstavništva i sl. stranih pravnih i fizičkih osoba, koje imaju sjedište u turističkom mjestu.

 

Članak 13.

Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje: prestankom pravne ili smrću fizičke osobe te djelomičnim ili potpunim gubitkom poslovne sposobnosti fizičke osobe, prestankom poslovne jedinice, promjenom sjedišta, prestankom ostvarivanja prihoda pružanjem ugostiteljskih ili drugih usluga ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti.

 

2. Počasni članovi

Članak 14.

Počasnim članom Zajednice mogu biti imenovane domaće i strane fizičke osobe posebno zaslužne za razvoj i promicanje turizma na području Zajednice. Odluku o imenovanju počasnog člana Zajednice donosi Skupština Zajednice na prijedlog Turističkog vijeća. Počasni članovi Zajednice, ne mogu birati niti biti birani u tijela Zajednice. Počasni članovi mogu sudjelovati u radu sjednica Skupštine Zajednice i skupovima što ih organizira Zajednica, bez prava odlučivanja.

 

3. Dragovoljni članovi

Članak 15.

Kao dragovoljni članovi u Turističku zajednicu mogu se učlaniti pravne i fizičke osobe koje imaju punu poslovnu sposobnost i koje nisu obvezni članovi Turističke zajednice. O zahtjevu osobe za dragovoljnim članstvom u Zajednici odlučuje Skupština. Dragovoljni članovi Turističke zajednice imaju sva prava kao i obvezatni članovi.

 

Članak 16.

Dragovoljno članstvo prestaje:

- istupanjem dragovoljnog člana,

- neplaćanjem članarine,

- isključenjem.

 

Članak 17.

Dragovoljni član Zajednice može biti isključen iz Zajednice ako se ne pridržava odredbi statuta, odluka i drugih akata tijela Zajednice ili ako svojim radom nanosi štetu Zajednici. Odluku o isključenju dragovoljnog člana donosi Skupština.

 

4. Prava, obveze i odgovornosti članova Zajednice

Članak 18.

Obvezatni članovi Zajednice imaju prava, obveze i odgovornosti da:

- oni ili njihovi predstavnici biraju ili budu birani u tijela Zajednice,

- upravljaju poslovima Zajednice i putem svojih predstavnika sudjeluju u radu Zajednice,

- daju inicijative koje imaju za cilj jačanje i promicanje turizma na području Zajednice,

- daju prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednice,

- predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice radi zauzimanja stavova i daju prijedloge za njihovo rješavanje,

- usmjeravaju i usklađuju svoje međusobne odnose u zajedničke interese radi postizanja ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,

- predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim manifestacijama (kulturnim, sportskim i drugim priredbama) i događajima značajnih za cijelu županiju,

- sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama koje ona organizira,

- potiču suradnju i koordinaciju s pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet na općine radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provođenja plana razvoja turističke i ugostiteljske djelatnosti kao dijela cjelovitog gospodarskog razvoja općine,

- putem Zajednice ostvaruju suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima rješavanja poremećaja u turizmu i većih problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti, koja su od značenja za područje općine,

- razmjenjuju u Zajednici informacije, obavljaju konzultacije i organiziraju sastanke, - koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz djelokruga Zajednice,

- predlažu izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata,

- budu obavješteni o radu Zajednice i njenih tijela i o materijalno-financijskom poslovanju,

- razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje zadataka Zajednice,

- daju podatke i izvješća potrebna za izvršavanje zadaća Zajednice,

- pridržavaju se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Zajednice. Počasni članovi Zajednice imaju osobito prava iz stavka 1. alineje 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15. ovog članka.

 

IV. TIJELA ZAJEDNICE

Članak 19.

Radom i poslovima Zajednice upravljaju njeni članovi osobno ili putem predstavnika ako se radi o pravnim osobama.

 

Članak 20.

Tijela Zajednice su:

1. Skupština Zajednice

2. Turističko vijeće

3. Nadzorni odbor

4. Predsjednik zajednice

 

1. Skupština Zajednice

Članak 21.

Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici. Skupštinu čine predstavnici fizičkih i pravnih osoba , članova Zajednice, grupiranih po skupinama. Broj predstavnika u Skupštini limitiran je i iznosi najviše 19 članova. Broj predstavnika svake skupine u Skupštini određuje se razmjerno visini udjela skupine u prihodu Zajednice, na način da svaku skupinu predstavljaju članovi s najvišim udjelom unutar skupine.

Skupine djelatnosti:

1. Hoteli i hosteli

2. Kampovi

3. Privatni smještaj(građani paušalci)

4. Ugostiteljska+Turistička djelatnost

5. Uslužne djelatnosti+promet+trgovina

Udjel skupine čini zbroj udjela pripadnika skupine. Kao udio u prihodu Zajednice računa se članarina i 25% boravišne pristojbe, koje je član uplatio u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu Zajednice. Skupina članova jedne djelatnosti mogu u Skupštini imati maksimalno 40% predstavnika. Ako tijekom mandata dođe do promjene udjela članica u prihodima za više od 10%, broj predstavnika članova Skupštine iznova će se utvrditi. Promjenu iz prethodnog stavka utvrđuje Skupština istodobno donošenjem godišnjeg financijskog izvješća.

 

Članak 22.

Skupština Zajednice:

1. donosi Statut Zajednice,

2. odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća,

3. odlučuje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora,

4. donosi godišnji program rada Zajednice,

5. donosi financijski plan i godišnje financijsko izvješće Zajednice,

6. imenuje i razrješava počasne članove Zajednice,

7. donosi odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda,

8. bira predstavnike Zajednice u Skupštinu turističke zajednice Županije splitsko- dalmatinske,

9. donosi odluku o sadržaju i obliku znaka Turističke zajednice,

10. donosi poslovnik o radu Skupštine Zajednice,

11. daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa,

12. razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaća Zajednice, predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo izvršavanje,

13. prihvaća godišnje izvješće i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom,

14. odlučuje o zahtjevu za dragovoljno članstvo u Zajednici, te o prestanku dragovoljnog članstva Zajednice,

15. na prijedlog Turističkog vijeća imenuje počasne članove Zajednice,

16. donosi odluku o osnivanju Turističkog društva,

17. donosi odluku o prestanku Turističkog društva.

 

Članak 23.

Mandat članova Skupštine traje četiri (4) godine.

Članu Skupštine može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

- prestankom pravne osobe koju član predstavlja, odnosno smrću ili gubitkom poslovne sposobnosti fizičke osobe člana Skupštine,

- na osobni zahtjev,

- opozivom od stran člana čiji je predstavnik.

Članovi odnosno predstavnici članova Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine. Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koji je bio izabran član kojem je prestao mandat na jedan od načina utvrđen u stavku 2. ovog članka.

 

Članak 24.

Izbore za članove nove Skupštine temeljem godišnjeg financijskog izviješća raspisuje Turističko Vijeće i donosi odluku o broju predstavnika pojedine skupine, iz članka 21. ovog Statuta.

 

Članak 25.

Skupština odlučuje na sjednicama. Redovna sjednica održava se dva puta(2) godišnje. Izvanredna sjednica saziva se u slučaju:

- izbora članova Turističkog vijeća ili Nadzornog odbora ako se njihov broj smanji za više od ¼,

- zahtjeva Nadzornog odbora, Turističkog vijeća i najmanje 1/10 članova Skupštine.

Podnosilac zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice dužan je predložiti dnevni red Skupštine Zajednice. Ako u slučaju iz stavka 3. ovog članka predsjednik Zajednice ne sazove Skupštinu Zajednice, Skupštinu Zajednice mogu sazvati Turističko vijeće, Nadzorni odbor ili 20% članova Skupštine.

 

Članak 26.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine . Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Skupštine, ako za pojedino pitanje ovim Statutom nije drugačije određeno. Način sazivanja i vođenja sjednice Skupštine i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Skupštine uređuju se Poslovnikom o radu Skupštine.

 

2. Turističko vijeće

Članak 27.

Turističko vijeće Zajednice

1. provodi odluke i zaključke Skupštine,

2. predlaže Skupštini godišnji program rada i financijski plan Zajednice, te godišnje financijsko izvješće,

3. podnosi izvješće o izvršenju programa rada jednom godišnje,

4. upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu,

5. donosi opće akte za Turistički ured, na prijedlog direktora turističkog ureda,

6. imenuje i razrješava direktora Turističkog ureda, na temelju javnog natječaja

7. zahtjeva i razmatra izviješće direktora o njegovu radu i radu Turističkog ureda, te donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju izviješća,

8. utvrđuje prijedloge Statuta,

9. priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština

10. odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s financijskim planom,

11. donosi opće akte koje ne donosi Skupština ,

12. potiče suradnju s drugim Turističkim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet,

13. donosi Poslovnik o radu Turističkog vijeća,

14. predlaže Skupštini počasne članove Zajednice,

15. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Turističke zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice,

16. daje ovlaštenja za zastupanje Turističke zajednice u slučaju spriječenosti direktora,

17. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom.

 

Članak 28.

Turističko vijeće ima predsjednika i osam (8) članova. Članove Turističkog vijeća bira Skupština Zajednice iz redova članova Zajednice vodeći računa o zastupljenosti djelatnosti u turizmu. Predsjednik Zajednice je predsjednik Turističkog vijeća.

 

Članak 29.

Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri(4) godine.

Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:

- opozivom od strane Skupštine zajednice,

- na osobni zahtjev.

Član Turističkog vijeća može biti opozvan ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ne provodi odluke Skupštine zajednice i Turističkog vijeća. Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, Skupština bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

 

Članak 30.

Turističko vijeće radi na sjednicama. Predsjednik Zajednice saziva i predsjedava sjednici Turističkog vijeća. U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti Predsjednika, sjednici Turističkog vijeća predsjedava zamjenik Predsjednika, kojeg odredi Predsjednik zajednice i koji za svoj rad odgovara Predsjedniku .

 

Članak 31.

Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje više od polovice članova Vijeća. Turističko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

 

Članak 32.

Turističko vijeće odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem. Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem. Način sazivanja i vođenja sjednice Turističkog vijeća i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Turističkog vijeća uređuju se Poslovnikom o radu vijeća.

 

3. Nadzorni odbor

Članak 33.

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice.

Nadzorni odbor ima 3 člana, a čine ga:

- dva (2) člana koje bira skupština Zajednice iz redova članova Zajednice

- jedan (1) član kojeg delegira Turističko vijeće Turističke zajednice Županije splitsko dalmatinske.

Nadzorni odbor iz redova svojih članova bira predsjednika i njegovog zamjenika. Član Nadzornog odbora ne može biti član drugih tijela iste Turističke zajednice.

 

Članak 34.

Nadzorni odbor nadzire:

1. vođenje poslova Zajednice,

2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice,

3. izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana Zajednice.

O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor Zajednice dva puta godišnje podnosi pisano izvješće Turističkom vijeću i Skupštini turističke zajednice te Turističkom vijeću Turističke zajednice Županije splitsko dalmatinske. U pisanom izviješću potrebno je posebno navesti: djeluje li Turistička zajednica u skladu sa Zakonima i aktima turističke zajednice te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća, jesu li godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Turističke zajednice i pokazuju li ispravno stanje, ocjenu o poslovanju i vođenju poslova, da li se program rada i financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri, te mišljenje i savjete o mogučnosti poboljšanja njihove provedbe.

 

Članak 35.

Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu. Sjednicu Nadzornog odbora saziva i rukovodi njenim radom predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika. Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje većina članova odbora.

 

Članak 36.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri(4) godine.

Članu Nadzornog odbora može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:

- opoziva od strane tijela koje ga je izabralo, odnosno delegiralo,

- osobni zahtjev.

Član Nadzornog odbora može biti opozvan ako svoju dužnost u Nadzornom odboru ne obavlja u skladu sa Statutom i aktima tijela Zajednice. Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je mandat prestao na temelju stavka 2. ovog članka nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

 

4. Predsjednik Zajednice

Članak 37.

Zajednica ima predsjednika. Dužnost predsjednika Zajednice obnaša općinski načelnik. Predsjednik Zajednice je istovremeno predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća. Mandat predsjednika Zajednice traje četiri(4) godine. U trenutku razrješenja općinskog načelnika, sukladno propisu kojim se uređuju jedinice lokalne uprave i samouprave, prestaje njegova dužnost Predsjednika Zajednice, a u tom slučaju dužnost Predsjednika obnaša povjerenik sukladno propisu koji regulira izbore općinskog načelnika.

 

Članak 38.

Predsjednik Zajednice:

- predstavlja Zajednicu,

- saziva i predsjeda Skupštini ,

- saziva i predsjeda Turističkom vijeću,

- organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,

- brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice,

- pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim Turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom,

- brine se o pripremi sjednica Skupštine i Turističkog vijeća,

- potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština i Turističko vijeće,

- zastupa Turističku zajednicu do izbora direktora Ureda,

- obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine i Turističkog vijeća.

 

Članak 39.

U slučaju odsutnosti, ili spriječenosti Predsjednika sjednici Skupštine i Turističkog vijeća predsjeda zamjenik predsjednika kojeg odredi Predsjednik turističke zajednice i koji za svoj rad odgovara Predsjedniku turističke zajednice.

 

5. Radna tijela Zajednice

Članak 40.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu osnovati privremena radna ili savjetodavna tijela (radno skupine, savjet, komisiju i sl.) radi razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga. Skupština zajednice i Turističko vijeće odlukom o osnivanju tijela is stavka 1. ovog članka utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad tog tijela.

 

V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE

Članak 41.

Zajednicu predstavlja Predsjednik, a zastupa direktor Turističkog ureda. Direktor Turističkog ureda može dati pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Zajednice. Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici za davanje ove punomoći potrebna je suglasnost Turističkog vijeća. Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se sukladno odredbama Zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

 

VI. TURISTIČKI URED

Članak 42.

Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Zajednice osniva se Turistički ured. Sjedište Turističkog ureda je u sjedištu Zajednice.

 

Članak 43.

Odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda donosi Skupština Zajednice. Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta Turističkog ureda utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora Turističkog ureda. Ustrojstvo Turističkog ureda treba odgovarati potrebama i zhatjevima članova Zajednice i mogućnosti za stručno, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavanje zadaće Zajednice.

 

Članak 44.

Turistički ured obavlja osobito ove poslove:

- provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,

- obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice,

- obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice,

- obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice,

- izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,

- daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice,

- obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.

 

Članak 45.

Na pravni status zaposlenih u Turističkom uredu, uvjete za stupanje za rad i ostala pitanja u svezi s njihovim radom odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu. Radnici zaposleni u turističkom uredu moraju ispunjavati posebne uvjete koje propisuje Ministar turizma.

 

Članak 46.

Turistički ured ima direktora. Direktora turističkog ureda na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće. Direktor mora ispunjavati posebne uvjete koje propisuje Ministar turizma.

 

Članak 47.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti. Do imenovanja direktora Turističku zajednicu zastupa Predsjednik.

 

Članak 48.

Direktora Turističkog ureda, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju odredi Turističko vijeće. Osoba koja zamjenjuje direktora Turističkog ureda ima prava i dužnosti direktora.

 

Članak 49.

Direktor Turističkog ureda organizira i rukovodi radom i poslovanjem Ureda i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice. Direktor za svoj rad odgovoran je Turističkom vijeću i Predsjedniku. Direktor ne može biti član Turističkog vijeća.

Direktor Turističkog ureda:

- provodi odluke Turističkog vijeća,

- organizira izvršavanje zadaće Zajednice,

- zastupa zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice,

- zastupa Zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

- odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici,

- usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu sa odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela,

- odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkom uredu i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta te o prestanku rada u skladu sa aktom o ustrojstvu i sistematizaciji Turističkog ureda,

- upozorava radnike Turističkog ureda i tijela Zajednice na zakonitosti njihovih odluka, - odlučuje o službenom putovanju radnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,

- predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Turističkog ureda,

- odlučuje o povjeri pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice,

- potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,

- priprema, zajedno s Predsjednikom , sjednice Turističkog vijeća i Skupštine, Zajednice

- najmanje jednom godišnje podnosi Turističkom vijeću izvješće o svom radu i o radu Turističkog ureda, te predlaže mjere za unapređenje organizacije rada Turističkog ureda,

- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.

 

Članak 50.

Direktor Turističkog ureda može biti razriješen:

1. na osobni zahtjev,

2. ako zbog neizvršenja ili nemarnog vršenja svoje dužnosti Zajednice nije mogao izvršiti svoje zadatke ili je izvršavanje tih zadataka bilo otežano,

3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta,

4. ako bez osnovnog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim ž odlukama. 5

. ako ne podnese Turističkom vijeću izvješće o svom radu i radu Turističkog ureda

6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o radu direktora i Turističkog ureda Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora Turističkog ureda u slučaju iz stavka 1. toč.2.,3.,4.,5. i 6. ovog članka moraju podnijeti Predsjednik, Skupština ili Nadzorni odbor.

Prije donošenja odluke o razrješenju, direktoru se mora dati mogućnost izjašnjenja o razlozima za razrješenje. Odluku o razrješenju direktora Turističkog ureda donosi Turističko vijeće glasovanjem. U slučaju razrješenja direktora Ureda Turističko vijeće će raspisati natječaj za direktora, a do izbora direktora Turističku zajednicu će zastupati Predsjednik Zajednice.

 

VII. TURISTIČKO DRUŠTVO

Članak 51.

Na području općine, grada ili pojedinog naselja Zajednica može osnivati turistička društva kao svoje podružnice. Turističko društvo je ustrojstvena jedinica Zajednice koja obavlja dio poslova Zajednice usmjerenih na ostvarivanje zadaća Zajednice u naselju u kojem se Turističko društvo osniva. Turističko društvo nije pravna osoba, a upis Turističkog društva kao ustrojstvene jedinice Zajednice vrši se u Upisnik turističkih zajednica nadležnog ministarstva i na način propisan zakonom.

 

Članak 52.

Prava i obveze koje proizlaze iz djelovanja Turističkog društva jesu prava i obveze Zajednice. Prava i obveze, organizacija, djelovanje i poslovanje Turističkog društva urediti će Turističko društvo donošenjem Poslovnika o radu Turističkog društva Zajednice.

 

Članak 53.

Naziv i sjedište Turističkog društva utvrđuju se Odlukom o osnivanju Turističkog društva. Turističko društvo prestaje postojati odlukom Skupštine Zajednice o prestanku Turističkog društva, te ukoliko Zajednica prestane postojati.

 

Članak 54.

Turističko društvo može raditi tijekom cijele godine ili sezonski. U Turističkom društvu stručne poslove organizira i vodi voditelj Turističkog društva. Voditelj Turističkog društva za svoj rad odgovara Turističkom vijeću Zajednice i direktoru Turističkog ureda Zajednice.

 

Članak 55.

Turističko društvo predlaže Turističkom vijeću Zajednice godišnji program rada i financijski plan koji je sastavni dio godišnjeg programa rada i financijskog plana Zajednice. Turističko društvo obvezno je sredstva kojima raspolaže sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, koristiti namjenski u skladu s utvrđenim godišnjim programom rada i financijskim planom Zajednice. Za djelovanje Turističkog društva koristi se najmanje 50% prihoda Zajednice ostvarenih na području za koje je Turističko društvo osnovano u skladu s odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, preostalih nakon raspodjele sredstava ostalim korisnicima (turistička zajednica županije, Hrvatska turistička zajednica, općina ili grad), a koja sredstva se posebno iskazuju u financijskom planu Zajednice.

 

VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U ZAJEDNICI

Članak 56.

Svaki član tijela Zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti. Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu koje ga je izabralo. Direktor Turističkog ureda odgovoran je za zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i zadataka koji su mu utvrđeni Zakonom, Statutom i aktima tijela koje ga je imenovalo.

 

IX. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI

Članak 57.

Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno – u svoje ime i za svoj račun. Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

 

Članak 58.

Za svaku poslovnu godinu Zajednice utvrđuje program rada i financijski plan.

 

Članak 59.

Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana Zajednice za slijedeću godinu utvrđuje Turističko vijeće i podnosi ga Skupštini, do 31. listopada tekuće godine. Skupština Zajednice dužna je do kraja tekuće godine donijeti program rada i financijski plan za slijedeću godinu. Godišnji program rada i financijski plan Zajednica dostavlja Turističkoj zajednici Županije splitsko dalmatinske.

 

Članak 60.

Godišnji program rada i godišnji financijski plan Zajednice sadrže pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje. Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana Zajednice Turističko vijeće obavezno dostavlja na razmatranje članovima Skupštine (8) osam dana prije održavanja sjednice na kojoj se isti donose.

 

Članak 61.

Tijekom godine Zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada i godišnji financijski plan. Ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, Turistička zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog plana. Izmjene iz st.2. ovog članka obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje programa rada i godišnjeg financijskog plana.

 

Članak 62.

Za izvršenje programa rada i godišnjeg financijskog plana odgovorno je Turističko vijeće. Naredboprimatelj za izvršenje programa rada i financijskog plana je direktor Turističkog ureda.

 

Članak 63.

Prijedlog godišnjeg financijskog izivješća za prethodnu godinu Turističko vijeće podnosi skupštini Zajednice do kraja veljače tekuće godine. Prijedlog godišnjeg financijskog izviješća mora se staviti na uvid članovima Skupštine osam dana (8) prije razmatranja na skupštini Zajednice. Turističko vijeće prijedlog godišnjeg financijskog izviješća za prethodnu godinu u roku iz stavka 2. ovog članka podnosi i Nadzornom odboru. Skupština Zajednice dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine donijeti godišnje financijsko izviješće za prethodnu godinu. Godišnje financijsko izviješće Zajednica dostavlja Turističkoj zajednici Županije splitsko- dalmatinske.

 

Članak 64.

Godišnje financijsko izviješće obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje Turističkog ureda i rad tijela Zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

 

Članak 65.

Zajednica ostvaruje prihode iz slijedećih izvora:

1. boravišne pristojbe, u skladu s posebnim Zakonom,

2. članarine, u skladu s posebnim Zakonom,

3. proračuna općine,

4. prihodi od gospodarske djelatnosti utvrđene odrebom članka 9. stavak 1 Statuta Zajednice,

5. dragovoljni prilozi i darovi,

6. imovina u vlasništvu Zajednice.

Pored izvora iz st. 1. ovog članka, poslovanje ili pojedine aktivnosti Zajednice mogu se financirati i dodatnim sredstvima koja osiguravaju njihovi članovi i zainteresirane pravne i fizičke osobe. Na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Zajednica se može financijski zaduživati u cilju realizacije programa rada i financijskog plana, ali ukupna vrijednost zaduženja ne smije prelaziti 50% financijskim planom predviđenih prihoda.

 

Članak 66.

Domaće i strane pravne i fizičke osobe plaćaju članarinu Zajednici u skladu s posebnim Zakonom.

 

Članak 67.

U financijskom planu Zajednice može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) koja se koristi tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz financijskog plana Zajednice. Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko vijeće, a na prijedlog direktora Turističkog ureda.

 

Članak 68.

Sredstva Zajednice vode se na jedinstvenom žiro-računu.

 

Članak 69.

Višak prihoda nad rashodima Zajednice koristi se u svrhu promicanja i unapređenja turističkog područja Zajednice.

 

Članak 70.

Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

 

X. JAVNOST RADA ZAJEDNICE

Članak 71.

Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za članove Zajednice, objavom na oglasnoj ploči Zajednice odnosno putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladni način.

 

Članak 72.

Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito, potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno informiranje javnosti o radu Zajednice.

 

XI. POSLOVNA TAJNA

Članak 73.

Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu Zajednice. Predsjednik Zajednice određuje koje isprave i podaci su poslovna tajna, kako i ostala pitanja u vezi s poslovnom tajnom. Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u Zajednici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna. Povreda odredaba ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu je teža povreda radne dužnosti.

 

XII. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 74.

Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitete čovjekova okoliša sukladno propisima u Republici Hrvatskoj. Posebnu brigu Zajednice vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.

 

XIII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 75.

Zajednica ima Statut i druge opće akte (pravilnici, odluke, poslovnici). Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta. Statut mora biti u suglasnosti s Zakonom i drugim propisima. U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta. Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Skupština Zajednice. Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, skupština Zajednice svojom odlukom ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine odredbe.

 

Članak 76.

Statut donosi uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, Skupština Zajednice dvotrećinskom većinom svih predstavnika u Skupštini. Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici običnom većinom glasova. Ostale opće akte donosi Turističko vijeće Zajednice na prijedlog Predsjednika Zajednice ili na osobnu inicijativu, a opće akte Turističkog ureda na prijedlog direktora Turističkog ureda, osim ako to nije drugačije određeno Statutom.

 

Članak 77.

Opći akti Turističkog ureda su: - o ustrojstvu, - o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, - o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih, - o obračunu i isplati plaća, naknadi plaća i ostalim materijalnim pravima radnika, - drugi akti utvrđeni Statutom ili odlukom Turističkog vijeća.

 

Članak 78.

Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na način određen za donošenje Statuta. Prijedlog za izmjene i dopune Statuta dostavlja se članovima Skupštine Zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga. Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću Zajednice u roku od osam dana od dana primitka. Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i nakon pribavljenog pozitivnog mišljenja Ministarstva upućuje ga Skupštini Zajednice na usvajanje.

 

Članak 79.

Statut Zajednice objavljuje se u Službenom glasilu općine Gradac. Opći akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploči Zajednice, a opći akti Turističkog ureda na oglasnoj ploči Ureda. Opći akti Zajednice stupaju na snagu danom oglašavanja.

 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 80.

Zajednica je dužna uskladiti svoj ustroj i druge opće akte s odredbama Zakona i Statuta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta. Do usklađenja općih akata s odredbama Statuta primjenjuju se postojeći opći akti.

 

Članak 81.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice Općine Gradac upisane u Upisnik Turističkih zajednica Ministarstva turizma, list broj 392, stranica A, upisni broj 129 (klasa: 334-03/94-03/155 urbroj: 529-02/95-0004) od 19. travnja 1995.godine Članak 82. Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu općine Gradac.

 

U Gradcu, 15.12.2017. PREDSJEDNIK SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE GRADAC, Matko Burić