Poslovnik Skupštine TZ općine Gradac

Na temelju članka 22.stavak 1, točka 10. Statuta Turističke zajednice općine Gradac, Skupština zajednice općine Gradac, na sjednici održanoj dana 15.06.2010. godine, donijela je

 

POSLOVNIK

o radu Skupštine Turističke zajednice općine Gradac

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Skupštine Turističke zajednice općine Gradac (u daljnjem tekstu : Skupština ) i to :

- način konstituiranja Skupštine, postupak potvrđivanja, odnosno prestanak mandata članova Skupštine,

- postupak izbora i razrješenja predsjednika zajednice, članova Turističkog vijeća, Nadzornog odbora i izbor predstavnika Zajednice u Skupštinu Turističke zajednice Županije Splitsko-dalmatinske,

- prava i dužnosti članova Skupštine,

- sazivanje i vođenje sjednica Skupštine,

- javnost rada Skupštine.

 

Članak 2.

Sastav, djelokrug i ovlaštenja Skupštine utvrđena su Statutom Turističke općine Gradac (u daljnjem tekstu: Zajednica).

 

Članak 3.

Rad Skupštine je javan.

Javnost se može iznimno isključiti samo u odnosu na isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu.


 

II. KONSTITUIRANJE SKUPŠTINE, POSTUPAK POTVRĐIVANJA, ODNOSNO PRESTANAK MANDATA ČLANOVA SKUPŠTINE

 

Članak 4.

Pripremne radnje za osnivanje Zajednice i sazivanje Osnivačke skupštine obavlja općinski načelnik uz suradnju Turističke zajednice splitsko-dalmatinske županije i pomoć stručnih službi turističkog ureda.

 

Članak 5.

Na osnivačkoj skupštini potvrđuje se mandat članova Skupštine, biraju članovi Turističkog vijeća, biraju, odnosno imenuju članovi Nadzornog odbora.

Na osnivačkoj skupštini donosi se Statut Zajednice kao i Poslovnik o radu Skupštine.

Na Osnivačkoj skupštini bira se zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika, te njihovi zamjenici.

 

Članak 6.

Osnivačku skupštinu otvara i njome predsjedava načelnik općine Gradac.

 

Članak 7.

Potvrđivanje mandata članova Skupštine obavlja se na početku Osnivačke skupštine. Potvrđivanje mandata iz stavka 1. ovog članka obavlja se na prijedlog verifikacijske komisije koju bira Skupština. Verifikacijsku komisiju sačinjava predsjednik i dva člana izabranih iz redova članova Skupštine.

Verifikacijska komisija prijedlog za utvrđivanje mandata članova Skupštine podnosi na temelju izviješća o članovima Skupštine, grupiranih po skupinama, razmjerno visini udjela skupine u prihodu Zajednice.

 

Članak 8.

Od dana potvrđivanja mandata član Skupštine ima prava i dužnosti člana Skupštine određena Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Statutom Zajednice, do prestanka mandata.

Danom potvrđivanja mandata novoizabranim članovima Skupštine prestaje mandat članovima Skupštine prethodnog saziva.

 

Članak 9.

Potvrđivanjem mandata članova Skupštine zajednice ista se smatra konstituiranom.

 

Članak 10.

Članu Skupštine prestaje mandat u slučajevima utvrđenim statutom Zajednice.

Ako član Skupštine podnese ostavku predsjednik Zajednice tekst ostavke dostavlja članovima Skupštine.

O sadržaju osnovanosti podnesene ostavke odlučuje se na sjednici Skupštine na temelju provedene rasprave. Ako Skupština prihvati ostavku članu Skupštine prestaje mandat danom donošenja odluke o prestanku mandata.

 

Članak 11.

Nakon prestanka mandata člana Skupštine provode se dopunski izbori. Odredbe članka 10. stavka 2., 3 i 4. stavka 1. ovog članka odgovarajuće se primjenjuje i u drugim slučajevima prestanka mandata člana Skupštine predviđenih Statutom.

 

 

III. POSTUPAK IZBORA I RAZRJEŠENJA TIJELA ZAJEDNICE

 

Članak 12.

Skupština bira članove Turističkog vijeća, te bira odnosno imenuje članove Nadzornog odbora. Dužnost predsjednika zajednice obnaša općinski načelnik.

Članove Turističkog vijeća i članove Nadzornog odbora bira Skupština Turističke zajednice Općine Gradac i to na prijedlog predsjednika turističke zajednice.

 

Članak 13.

Prije provođenja izbora za članove Turističkog vijeća i Nadzornog odbora (u daljnjem tekstu: tijela Zajednice) odlučuje se o načinu glasovanja. Tajno glasovanje provodi se u pravilu kad je broj predloženih kandidata veći od broja koji se bira odnosno imenuje. Ako je donesena odluka da se izbor tijela Zajednice obavlja tajnim glasovanjem Skupština iz redova svojih članove bira Kandidacijsku i Izbornu komisiju.

 

Članak 14.

U slučaju javnog glasovanja, glasovanje se obavlja na način propisan odredbama članka 50. i članka 51. ovog Poslovnika.

 

Članak 15.

Kandidacijsku komisiju čine predsjednik i 2 člana. Izbornu komisiju čine predsjednik i 2 člana.

 

Članak 16.

Kandidacijska komisija predlaže kandidate za Turističko vijeće i Nadzorni odbor po prijedlogu općinskog načelnika. Prijedloge mogu dati i ostali članovi Skupštine.

 

Članak 17.

Za donošenje odluke o izboru tijela Zajednice potrebno je da na sjednici Skupštine bude prisutno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine. Izabrani su oni kandidati za koje je glasovala većina prisutnih članova Skupštine, a koji su dobili redom najveći broj glasova. Ako se u slučaju iz stavka 2. ovog članka ne može utvrditi koji su kandidati izabrani, zbog toga što su dva ili više kandidata dobili jednak broj glasova, ponovno se glasuje samo za te kandidate.

 

Članak 18.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićem. Glasački listići su jednake veličine, iste boje i oblika. Na glasačkom listiću imena kandidata navode se abecednim redom.

 

Članak 19.

Član Skupštine glasuje osobno i to jednim glasačkim listićem. Član Skupštine glasuje tako da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred imena kandidata za kojeg glasuje, a u slučaju razrješenja zaokružuje riječi : «Za razrješenje» «Protiv razrješenja«.

Glasački listić na kojem je zaokružen redni broj imena većeg broja kandidata od broja koji se bira smatra se nevažećim. Nevažeći je i neispunjeni glasački listić kao i listić na kojem su dopisana nova imena odnosno glasački listić koji je tako popunjen da se može sa sigurnošću utvrditi za koje je kandidate član Skupštine glasovao odnosno da li je zaokružio riječi «Za razrješenje« ili «Protiv razrješenja»

 

Članak 20.

Rezultati glasovanja utvrđuju se na osnovu predanih glasačkih listića. Rezultat glasovanja utvrđuje Izborna komisija.

 

Članak 21.

Ako pri glasovanju potreban broj glasova ne dobije toliki broj kandidata koji se bira, glasovanje se ponavlja za kandidate koji nisu dobili potrebnu većinu. Ako se kod ponovljenog glasovanja ne dobije potrebna većina glasova prijedlog za izbor kandidata koji ni u ponovljenom glasovanju nisu dobili potreban broj glasova skida se s dnevnog reda.

 

Članak 22.

U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih glasačkih listića. Ponovno glasovanje provodi se po istom postupku kao i prvo glasovanje.

 

Članak 23.

Skupština može razriješiti člana Turističkog vijeća ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i Statutom Zajednice. Postupak za razrješenje odnosno opoziv u smislu članka 1. i 2. ovog članka može se pokrenuti i na prijedlog 1/10 članova Skupštine i predsjednika Zajednice.

 

Članak 24.

Skupština će razriješiti člana Turističkog vijeća ili Nadzornog odbora i u slučaju podnošenja ostavke.

 

Članak 25.

Imenovanje počasnih članova zajednice obavlja se na način propisan odredbom članka od 13. do 22. ovog Poslovnika.

 

 

IV. IZBOR PREDSTAVNIKA ZAJEDNICE U SKUPŠTINU TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE

 

Članak 26.

Skupština bira predstavnike Zajednice u Skupštinu Turističke zajednice Županije splitsko-dalmatinske. Broj predstavnika, te kriteriji prema kojima se obavlja njihov izbor utvrđeni su Statutom Turističke zajednice Županije splitsko-dalmatinske.

Izbor predstavnika Zajednice u Skupštinu Turističke zajednice Županije Splitsko-dalmatinske obavlja se na način propisan odredbama članka 13. do 22. ovog Poslovnika.


 

V. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA SKUPŠTINE

 

Članak 27.

Članovi Skupštine imaju pravo i dužnost da prisustvuju sjednicama Skupštine i sudjeluju u njihovom radu i odlučivanju. Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka počasni članovi zajednice mogu sudjelovati u radu Skupštine, ali bez prava odlučivanja.

 

Članak 28.

Članovi Skupštine imaju prvo i dužnost :

1. prisustvovati sjednicama Skupštine,

2. predlagati raspravu o pojedinim pitanjima,

3. postavljati pitanja u svezi s provođenjem odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine,

4. podnositi prijedloge i postavljati pitanja u svezi s radom Turističkog vijeća, Nadzornog odbora i radnih tijela Zajednice,

5. podnositi prijedloge i postavljati pitanja u svezi rada Turističkog društva, Turističkog ureda, Turističko-informativnog centra.

6. biti biran u radna tijela Skupštine i prihvatiti izbor.

 

Članak 29.

 

Članovi Skupštine imaju pravo na postavljena pitanja dobiti usmeni odgovor na sjednici Skupštine. Ako nije moguće postupiti u skladu s stavkom 1. ovog članaka, članu Skupštine na postavljeno pitanje dostavit će se pisani odgovor u roku od 15 dana.

 

Članak 30.

Članovima Skupštine dostavljaju se izvješća, analize i drugi materijali o kojima će se raspravljati na sjednici Skupštine. Članovi Skupštine imaju prvo uvida u sve materijale koji se pripremaju ili prikupljaju u Turističkom uredu.

 

Članak 31.

Članovi Skupštine imaju pravo koristiti tehnička i informatička sredstva u Turističkom uredu koja su mu potrebna za obavljanje dužnosti.

 

Članak 32.

Član Skupštine u obavljanju privatnih i drugih poslova, bilo za sebe ili svojeg poslodavca, ne smije se koristiti položajem člana Skupštine.


 

VI. SAZIVANJE I VOĐENJE SJEDNICE SKUPŠTINE

 

Članak 33.

Skupština radi u sjednicama. Redovno odnosno izvanredno održavanje sjednice Skupštine utvrđeno je Statutom zajednice.

 

Članak 34.

Skupštinu saziva i njome predsjedava predsjednik Zajednice, a u njegovoj odsutnosti osoba koju općinski načelnik odredi i koji za svoj rad odgovara načelniku. U slučajevima utvrđenim Statutom Zajednice Skupštinu mogu sazvati Turističko vijeće, Nadzorni odbor, direktor Ureda ili najmanje 10 % članova Skupštine.

 

Članak 35.

Poziv za sjednicu članovima Skupštine upućuje se u pravilu najmanje 8 dana prije dana određenog za održavanje sjednice. Uz poziv za sjednicu članovima Skupštine dostavlja se prijedlog dnevnog reda i odgovarajući materijal koji će razmatrati na sjednici Skupštine. Uz pisani poziv za sjednicu dostavlja se i zapisnik s prethodne sjednice.

 

Članak 36.

Sjednica se saziva pisanim pozivom koji sadrži mjesto, dan i sat održavanja sjednice. Poziv na sjednicu dostavlja se i počasnim i dragovoljnim članovima Skupštine, te drugim pravnim i fizičkim osobama na koje se posredno ili neposredno odnosi dnevni red.

 

Članak 37.

Nakon otvaranja sjednice predsjedavajući daje potrebna objašnjenja u svezi s radom sjednice Skupštine.

 

Članak 38.

Skupština može pravovaljano raditi ako je sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine. Ako se utvrdi da sjednici Skupštine nije nazočan dovoljan broj članova Skupštine sjednica se odgađa za određeni sat istog dana ili za drugi određeni dan i sat. Predsjedavajući je dužan prekinuti i odgoditi sjednicu Skupštine ako za vrijeme trajanja sjednice Skupštine utvrdi da više nije nazočan potreban broj članova Skupštine. O odgodi sjednice za drugi dan pismeno se obavještavaju samo odsutni članovi Skupštine.

 

Članak 39.

O prisustvu članova Skupštine sjednici Skupštine vodi se evidencija. Predsjedavajući obavještava Skupštinu o tome tko je, osim članova, pozvan na sjednicu Skupštine i koji su članovi obavijestili da su spriječeni prisustvovati sjednici. Na početku sjednice utvrđuje se dnevni red prema prijedlogu koji je naznačen u pozivu na sjednicu. Predloženi dnevni red može se na početku sjednice i u tijeku rasprave o dnevnom redu proširiti ili pojedini predmet skinuti s dnevnog reda na prijedlog predsjedavajućeg ili člana Skupštine. Prijedlog za proširenje dnevnog reda s novim predmetom o kojem nisu raspravljala nadležna tijela (Turističko vijeće, Nadzorni odbor) može se prihvatiti ukoliko predlagač obrazloži potrebnu hitnost.

 

Članak 40.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim točkama i to redom koji je utvrđen u prihvaćenom dnevnom redu.

 

Članak 41.

Na sjednici se o svakom predmetu dnevnog reda raspravlja prije nego što se o njemu odlučuje, osim ako je ovim Poslovnikom određeno da se odlučuje bez rasprave. Predsjedavajući zaključuje raspravu kad utvrdi da nema više prijava za raspravu.

 

Članak 42.

Predsjedavajući otvara pojedine točke dnevnog reda i članovima Skupštine daje riječ po redu kojim su se prijavili. Prijave za raspravu podnose se čim se otvori rasprava, a sve do zaključenja rasprave. Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika.

 

Članak 43.

Na sjednici može sudjelovati u raspravi i počasni član, a ostale osobe na poziv predsjedavajućeg.

 

Članak 44.

U raspravi se govori u pravilu s govornice. S mjesta se može govoriti samo ako tehnički uvjeti dozvoljavaju da se govornika čuje i da njegove riječi mogu biti zabilježene, o čemu odlučuje predsjedavajući. Govornika može opomenuti na red i prekinuti u govoru samo predsjedavajući. Predsjedavajući osigurava da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

 

Članak 45.

Član Skupštine koji želi govoriti o povredi ovoga Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda predsjedavajući mora dati riječ čim je ovaj zatraži. O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka član Skupštine može govoriti najduže 3 minute. Predsjedavajući je dužan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje o povredi ovoga Poslovnika odnosno utvrđenog dnevnog reda.

 

Članak 46.

Na sjednici se može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja prema utvrđenom dnevnom redu. U koliko se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, predsjedavajući ga upozorava da se drži dnevnog reda. Ako se govornik i poslije drugog upozorenja ne drži dnevnog reda predsjedavajući mu oduzima riječ.

 

Članak 47.

Na sjednici Skupštine može se odlučiti da govornik o istoj temi može govoriti samo jedanput, a može se odrediti i vrijeme trajanja govora.

 

Članak 48.

Ako o nekom predmetu ima više prijedloga o svakom od njih glasuje se odvojeno. Prvo se glasuje o prijedlogu koji najviše odstupa od predloženog rješenja i sukladno tom kriteriju, dalje o ostalim prijedlozima i amandmanima.

 

Članak 49.

O svakom predmetu dnevnog reda Skupština donosi odgovarajući akt. Skupština donosi opće akte, programe i planove utvrđene Statutom zajednice, te odluke, preporuke i zaključke. Odluka se donosi kao akt kojim se odlučuje o izboru, imenovanju i razrješenju članova tijela Zajednice i izboru počasnih članova Skupštine. Preporukom se ukazuje na podnesene prigovore i pritužbe na rad Skupštine i drugih tijela zajednice odnosno stručnih službi Zajednice. Zaključkom se zauzimaju stavovi i izražavaju mišljenja o pitanjima o kojim se odlučuje odlukom.

 

Članak 50.

Na sjednici Skupštine glasuje se u pravilu javno, osim ako se na sjednici odluči drugačije. Članovi Skupštine javno glasuju tako da se izjašnjavaju «ZA» i «PROTIV» prijedloga. Javno glasovanje provodi se dizanjem ruke ili poimeničnim izjašnjavanjem. Glasovanje dizanjem ruke provodi se na način da predsjedavajući prvo poziva članove Skupštine da se izjasne tko je «ZA» prijedlog, zatim tko je «protiv» prijedloga. Poimenično glasovanje provodi se tako da se svaki pozvani predstavnik izjašnjava «ZA» ili «Protiv».

 

Članak 51.

Prije završenog glasovanja, predsjedavajući utvrđuje rezultata glasovanja i na temelju rezultata objavljuje da li je prijedlog prihvaćen ili odbijen.

 

Članak 52.

O radu sjednice vodi se zapisnik Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, a naročito o prijedlozima iznijetim na sjednici i o donesenim odlukama. U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu bez navođenja imena članova.

 

Članak 53.

Svaki član Skupštine ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice. O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati izvršit će se u zapisniku odgovarajuće izmjena. Zapisnik na kojega nema primjedbi kao i zapisnik o kojem su suglasno izvršene izmjene temeljem primjedbi smatra se usvojenim.

 

Članak 54.

Usvojen zapisnik potpisuje predsjedavajući, zapisničar i ovjerovitelj zapisnika.

 

Članak 55.

Izvornici zapisnika sa sjednice Skupštine čuvaju se u Turističkom uredu.

 

Članak 56.

Na sjednici Skupštine mogu se voditi stenografske bilješke ili tonsko snimanje, koji se na zahtjev članova Skupštine stavljaju na uvid. Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava ovlaštena osoba u Turističkom uredu.

 

Članak 57.

Svaki član Skupštine ili drugi sudionik u raspravi ima pravo redigirati svoje izlaganje bez unošenja bitnih izmjena u tekst i bez izostavljanja izraženih misli i razloga. U slučaju spora o osnovanosti zahtjeva da se izvrši ispravak u zapisniku odlučuje se na narednoj sjednici bez rasprave.

 

 

VII. ODNOSI S PREDSTVNICIMA SREDSTAVA JAVNOG PRIOPĆAVANJA

 

Članak 58.

Predstavnici tiska i drugih sredstva javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama Skupštine i izvještavati javnost o radu Skupštine. Od dostupnosti javnosti mogu se izuzeti materijali koji su označeni kao poslovna tajna. O radu sjednice Skupštine može se dati i službeno priopćenje za tisak i druga sredstva javnog priopćavanja. Priopćenje iz stavka 4. ovog članka daje predsjednik Zajednice.

 

Članak 59.

O odnosima s predstavnicima sredstava javnog priopćavanja brine se predsjednik Zajednice i direktor Turističkog ureda.

 

 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 60.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Turističke zajednice Općine Gradac iz 1994. Godine.

 

Članak 61.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom oglašavanja na oglasnoj ploči Zajednice.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE GRADAC, Ivan Kosović.